Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera dla klienta indywidualnego, zwanego dalej Nabywcą i/lub Użytkownikiem

wydawanego przez Firmę Wielobranżowa ”KEA”, zwany dalej “Wydawcą”.

 

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy i do przyjmowania go do realizacji w Salonie sprzedaży znajdującym się w Głogowie 67-200, ul. Przemysłowa 3 lub Zielonej Górze 65-120, ul. Zjednoczenia 94 z siedzibą w: 67-200  Głogów, ul. Okrężna 48

2. Wydawca posiada w swej ofercie następujące rodzaje voucherów:

– Voucher na sprzedaż wyznaczonych urządzeń lub akcesoriów

– Voucher na określoną wartość

3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.

4. Voucher może być realizowany wyłącznie w salonach sprzedaży Firmy Wielobranżowej ”KEA”.

5. Voucher może być zrealizowany w salonach sprzedaży Firmy Wielobranżowej ”KEA” zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup dostępnych produktów.

6. Voucher nie podlega zwrotowi lub/i wymianie na gotówkę.

7. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.

8. Firma Wielobranżowa ”KEA” nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

9. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Firmy Wielobranżowej ”KEA” z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

10. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 3 miesiące od daty zakupu/wydania Vouchera.

11.  Voucher nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w salonach sprzedaży firmy ”KEA”

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Firma Wielobranżowa ”KEA” przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, i podpis Wydawcy.

2. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość jest niższa niż wartość Vouchera.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość zakupu danego produktu jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.

4. Nabywca zobowiązany jest do powiadomienia Wydawcy w przeciągu 7 dni o odbiorze wyznaczonego urządzenia na Voucherze.

5. Firma Wielobranżowa ”KEA” ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:

a) upłynął termin ważności Vouchera,

b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze,

c) nabywca nie poinformował o wcześniejszym odbiorze urządzenia.

 

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili realizacji Vouchera otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Firmę Wielobranżowa ”KEA” na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.fwkea.pl oraz w salonach sprzedaży znajdujących się w Głogowie 67-200, ul. Przemysłowa 3 lub Zielonej Górze 65-120, ul. Zjednoczenia 94. Firma ”KEA” ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w salonach sprzedaży Firmy ”KEA”.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin VOUCHERA

Fachowe doradztwo, bogaty wybór urządzeń 

Firma Wielobranżowa KEA

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin  Vouchera

  ul. Wierzbowa 5 

67-200 Głogów 

76 834 52 62

ul. Zjednoczenia 94 

Polityka plików cookies

Polityka Prywatności

65-120 Zielona Góra  

zgora@fwkea.pl

68 414 32 12

Salon Sprzedaży i Serwis 

sklep@fwkea.pl

Copyright © 2019-2021 KEA Autoryzowany Diler Husqvarna& Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone. Husqvarna, AUTOMOWER® oraz inne oznaczenia produktów oraz ich funkcji stanowią znaki towarowe Husqvarna Group.

Autoryzowany Diler:

Husqvarna , Cedrus