Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Firma Wielobranżowa ”KEA” z siedzibą w Zielonej Górze przy            

 ul. Zjednoczenia 94, NIP: 6931217176

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

6. Konkurs trwa od 03.03.2023r. do 12.03.2023r. do godziny 18.00

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 12.03.2023r. o godzinie 20.30 za pośrednictwem fanpage’a

Firmy Wielobranżowej ”KEA”.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook

znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/FWKEA.

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Firma Wielobranżowa KEA

 

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu ciekawej nazwy dla kosiarki automatycznej i zaproszeniu 3 znajomych do zabawy w konkursie. Powielone nazwy nie będą brały udziału w konkursie.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi- komentarza.

12. W konkursie zostanie wyłonionych 10 zwycięzców. Ilość wygranych osób może zostać zmieniona przez organizatora.

13.  Po spełnieniu wszystkich warunków konkursu najciekawsze komentarze  (10 komentarzy) z największą ilością polubień i oznaczonymi 3 osobami zostaną zwycięzcami konkursu.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały

udziału w konkursie.

 

Nagroda

 

17. Nagrodą w konkursie jest kod rabatowy na kosiarkę automatyczna C-MOW M5 w wysokości 15%

od ceny katalogowej dostępnej na stronie https://cedrus.com.pl/

18. Nagroda – kod rabatowy zostanie wysłany do wygranych osób na podany adres-mail.

19. Kod rabatowy jest ważny do dnia 12.04.2023 roku po tym czasie kod traci ważność.

20. Wykorzystanie kodu rabatowego na kosiarkę automatyczna C-MOW M5 jest możliwe tylko

w salonach sprzedaży Firmy Wielobranżowej KEA znajdujących się w Głogowie (67-200)

przy ulicy Przemysłowej 3 i w Zielonej Górze (65-120) przy ulicy Zjednoczenia 94.

21. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

24. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w

serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

25. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@fwkea.pl

26. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.

W tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs na Facebooku – Nazwij robota”.

27. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

 

28. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest

Firma Wielobranżowa KEA z siedziba w Głogowie przy ulicy Okrężnej 48.

29. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku

Firma Wielobranżowa KEA.

30. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a

także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

31. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

32. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Firma Wielobranżowa KEA.

34. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Fachowe doradztwo, bogaty wybór urządzeń 

Firma Wielobranżowa KEA

ul. Przemysłowa 3 

67-200 Głogów 

76 834 52 62

ul. Zjednoczenia 94 

Polityka plików cookies

Polityka Prywatności

65-120 Zielona Góra  

zgora@fwkea.pl

68 414 32 12

Salon Sprzedaży i Serwis 

sklep@fwkea.pl

Copyright © 2019-2021 KEA Autoryzowany Diler Husqvarna& Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone. Husqvarna, AUTOMOWER® oraz inne oznaczenia produktów oraz ich funkcji stanowią znaki towarowe Husqvarna Group.

Autoryzowany Diler Husqvarna

Regulamin konkursu

"Nazwij Robota"